Problemet med svaveldioxid i Norden

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Svaveloxider (SO2) är en viktig luftförorening som övervakas i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Svaveloxider är en bi-produkt från sådana processer som förbränning av fossil bränsle, framställning av svavelsyra och utvinning av svavelrikt material. Svaveloxider kan orsaka negativa hälsoeffekter och påverka miljön, inklusive luft- och vattensystem.

I alla fyra länderna finns det gränsvärden för svaveloxider som är fastställda av EU för att skydda hälsan hos invånarna och miljön. Dessa gränsvärden är utformade för att begränsa den totala mängden svaveloxider i luften och är baserade på den senaste forskningen om deras hälsoeffekter.

Det är viktigt att notera att gränsvärdena för svaveloxider är strikta och att regeringarna i Sverige, Norge, Danmark och Finland övervakar luftkvaliteten regelbundet för att se till att gränsvärdena uppfylls. Om gränsvärdena inte uppfylls, kan kommunerna och regeringarna vidta åtgärder för att förbättra luftkvaliteten, till exempel genom att begränsa utsläpp från industrier och bilar.